Stanovy

Společnost Ferdinanda Peroutky, z. s.

Stanovy spolku 

Preambule

Ferdinand Peroutka (6 . února 1895 – 20. dubna 1978) byl největším českým novinářem XX. století a následníkem Karla Havlíčka, píšícího ve století předchozím. Na rozdíl od svého předchůdce Peroutka psal víc než šedesát let, byť v době převratnější a rozporuplnější. Vždy se přitom choval jako přesvědčený a neúplatný demokrat. Peroutkovo obdivuhodné vzdělání, přehled, modernost, formulační schopnosti a barvitost českého jazyka zůstávají vzorem pro jeho nástupce i v tomto století, ač styly a novinářské formáty se mění. Neobyčejně široká novinářská i literární tvorba Ferdinanda Peroutky si zaslouží, aby ji stále nové generace objevovaly, připomínaly a udržovaly. Jen tak můžeme poměřovat jeho dílem současné novináře, z nichž ti nejlepší obdrží každý rok Cenu Ferdinanda Peroutky.

 

Článek I.
Základní ustanovení 

1. Spolek je právnickou osobou a nese název Společnost Ferdinanda Peroutky (dále spolek nebo SFP)
2. SFP je transformována z občanského sdružení dle Občanského zákoníku (OZ), zák. č. 89/2012 Sb.
3. SFP je nástupkyní Sdružení Cena Ferdinanda Peroutky, o.s. a Sdružení Ferdinanda Peroutky, o.s., se všemi právy a povinnostmi předchozích právnických osob
4. SFP pokračuje dle původních o.s. v činnosti na dobu neurčitou, nepodniká, nevytváří žádný zisk a veškeré její finanční prostředky jsou určeny k naplňování cílů spolku vyjmenovaných v článku II.
5. Sídlo SFP : Eliášova 762/48, Praha 6 – Bubeneč, 160 00

Článek II.
Cíle spolku SFP

1. Každoroční udělování novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky (CFP) jednomu až třem vybraným novinářům, publicistům nebo redakčním kolektivům, v současnosti nebo nedávné minulosti nejlépe naplňujícím odkaz Ferdinanda Peroutky. Cena se neuděluje in memoriam.
2. Propagace celoživotního díla Ferdinanda Peroutky (dále i FP)
3. Dosažení Statusu veřejné prospěšnosti (dále i s.v.p.) po přijetí zákona o s.v.p., neboť předmětem činnosti spolku je propagací díla FP veřejně prospěšná činnost:
a./ rozvoj demokracie a právního státu,
b./ ochrana občanských a lidských práv a národnostních menšin
c./ vzdělávání, osvěta, veřejné kulturní služby a ochrana kulturního dědictví
d./ péče o kultivaci mezilidských vztahů

Článek III.
Způsoby naplňování cílů spolku

1. Udílení Ceny Ferdinanda Peroutky k datu výročí narození FP, organizace slavnostního aktu
2. Pořádání vzpomínkového setkání u hrobu FP na vyšehradském Slavíně při výročí jeho úmrtí
3. Spolupráce s nakladateli, médii, občanským sektorem a veřejnou správou na propagaci díla FP
4. Iniciace vydávání a odkrývání písemné i zvukové rozhlasové tvorby FP
5. Shromažďování podnětů a prostředků pro samostatné vydávání díla FP

Článek IV.
Členství ve spolku

1. Členem spolku SFP může být jen plnoletá fyzická osoba, jež souhlasí s cíly a stanovami SFP
2. SFP je spolek sestávající z 12 osob a čestné předsedkyně Slávky Peroutkové
3. Členství vzniká na návrh člena spolku a následným přijetím většinou hlasů všech členů spolku
4. Nový člen spolku je přijímán po snížení počtu členů a jeho přijetí je stvrzeno v zápisu ze schůze
5. Zánik členství může být způsobeno úmrtím člena, jeho odstoupením anebo zrušením členství
6. Zrušení členství nastává rozhodnutím členů hlasováním o vyloučení člena – pro jeho případné soustavné porušování stanov, neúčast na činnosti spolku či znevažování dobrého jména spolku

Článek V.
Práva a povinnosti členů spolku

1. Člen má právo účasti na schůzích a akcích spolku, právo být informován o činnosti spolku i při neúčasti na akcích spolku, má právo být seznámen s účetní uzávěrkou a výroční zprávou spolku, vyjadřovat se k programu jednání a akcí, předkládat návrhy, a hlasováním se podílet na rozhodování spolku, má právo obdržet zápis z každého jednání alespoň elektronickou cestou
2. Člen spolku přijímá povinnost dodržovat stanovy, cíle spolku, respektovat většinové rozhodnutí členů spolku a plnit povinnosti uložené těmito rozhodnutími
3. Po usnesení spolku na dočasné embargo informací o jednání a rozhodnutí spolku má každý člen povinnost dodržovat takové rozhodnutí v plném rozsahu, a při prezentaci spolku na veřejnosti poskytovat informace jen v dohodnutém rozsahu
4. Členské příspěvky nejsou ve spolku stanoveny a vybírány

Článek VI.
Orgány spolku

1. Dvanáct členů volí většinou všech hlasů předsedu, místopředsedu, jednatele a kontrolora spolku, přičemž platí neslučitelnost funkcí
2. Každý ze čtyř funkcionářů spolku je případně povinen prokázat bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů, který musí být dle předpokladu doložen (ze zákona o s.v.p., při jeho účinnosti) k žádosti o přiznání Statusu veřejné prospěšnosti spolku

Článek VII.
Předseda spolku 

1. Předseda spolku je volen většinou hlasů všech členů na čtyřleté období, jež může dvakrát opakovat
2. Předseda je statutárním zástupcem spolku, reprezentuje spolek navenek, schvaluje i podepisuje za spolek smlouvy, odpovídá za hospodaření spolku, řídí jednání na schůzích spolku SFP
3. Předseda je oprávněn nechat se zastoupit místopředsedou, jehož musí pověřit písemně k zastoupení pouze ke schvalování a podpisu smluv za spolek
4. Pro výběr z účtu vedeného bankou pro SFP je nutno k podpisu předsedy připojit druhý podpis  místopředsedy nebo jednatele dle spolkem schváleného podpisového vzoru přijatého bankou
5. Předseda je povinen základní dokumenty (stanovy, výroční zprávy, výkazy, registrační žádosti ap.) podepisovat výhradně sám, pokud mu nepřekážejí závažné zdravotní či pracovní důvody
6. Předseda je povinen projednat s kontrolorem zejména výroční zprávy a účetní uzávěrky SFP

Článek VIII.
Místopředseda spolku

1. Zastupuje předsedu za jeho nepřítomnosti a po písemném pověření k vybraným právním aktům
2. Místopředseda je povinen spolupodepsat s předsedou spolku bankovní převody (místo jednatele) 3. Místopředseda je volen spolu s předsedou na stejné období i v případě mimořádné volby předsedy

Článek IX.
Jednatel spolku

1. Jednatel vede účetnictví spolku, vede seznam členů spolku, pořizuje zápisy ze schůzí a jednání
2. Případně za místopředsedu je oprávněn i povinen spolupodepsat s předsedou bankovní převody
3. Vyjednává, organizuje i zastupuje spolek na jednáních o financování, o cenách a při udílení CFP
4. Koná další činnosti a úkony dle pověření předsedy nebo místopředsedy spolku SFP

Článek X.
Kontrolor spolku

1. Kontrolor je orgánem vnitřní kontroly spolku a předpokladem řádného hospodaření spolku. Jeho funkce je předpokládaným zákonným požadavkem přiznání Statusu veřejné prospěšnosti 2. Kontrolor vypracuje každoroční zprávu o kontrole hospodaření spolku (součást Výroční zprávy) a je za tímto účelem oprávněn na požádání nahlížet do všech dokladů a účtů spolku SFP
3. Sporné body z kontroly přednese kontrolor členům spolku k novému rozhodnutí či opravě
4. Nedojde-li poté k souhlasu kontrolora s dokladem nebo aktem spolku, může kontrolor odmítnout vystavit či podepsat zprávu, případně se může obrátit na příslušný vnější orgán

Článek XI.
Čestná předsedkyně

Čestnou předsedkyní SFP je doživotně Slávka Peroutková

Článek XII.
Jednací řád

1. Jednání na schůzích spolku řídí zpravidla předseda, místopředseda či pověřený člen spolku SFP
2. Předseda je povinen zajistit z každé schůze spolku řádný zápis obsahující všechna přijatá rozhodnutí, odlišné názory a stanoviska členů, a výsledky každého hlasování
3. Rozhodnutí spolku jsou přijímána většinou ze všech 12 hlasů členů
4. Hlasování probíhá osobně, ale mimořádně mohou hlasovat členové SFP bez osobní přítomnosti (per rollam) – písemně, telefonicky a elektronicky – vždy ale musí být takový způsob hlasování uveden v zápisu z jednání spolku
5. Volba laureátů CFP se řídí samostatným jednacím řádem, který není součástí stanov spolku SFP

Článek XIII.
Finanční zdroje, účetnictví a výkaznictví spolku

1. Finančními zdroji pro činnost spolku jsou granty, dotace a dary od veřejné i privátní sféry
2. Účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, audit není pro spolek s obratem do 5 mil.Kč povinný
3. Spolek se s.v.p. je povinen každoročně vydávat a zveřejňovat Výroční zprávu SFP
4. Výroční zpráva obsahuje popis činnosti spolku za uplynulý rok, změny ve stavu členů, účetní uzávěrku se všemi pohyby na účtech, vyčíslení vlastních nákladů, a jako přílohu zprávu kontrolora
5. Výroční zpráva musí být vypracována a schválena do šesti měsíců následujícího účetního roku a spolkem se s.v.p. odeslána Veřejnému rejstříku nejpozději do 30 dnů od jejího schválení

Článek XIV.
Zánik a likvidace spolku

1. SFP zaniká rozhodnutím hlasů alespoň šesti členů, anebo poklesem počtu pod šest členů spolku
2. Spolek zaniká, neplní-li svůj účel a cíle po dobu aspoň dvou let, nebo po neplnění ustanovení OZ
3. Likvidaci jmění po zrušení SFP, s. provede likvidátor jmenovaný posledním předsedou spolku
4. Zbytkové jmění spolku bude v takovém případě věnováno nejbližší charitě k sídlu spolku

V Praze dne 18. 11. 2015